Menu

:: Què pretén Obrint Portes? ::

FINALITAT

Assumir com a CIUTAT i com a agents socials la coresponsabilitat en el propòsit d’educar i formar els infants i joves de Ciutadella.

Apostar per la transmissió de valors, pautes de comportament, normes de convivència, inquietuds, referents positius i vivències que permetin un creixement integral com a persona i com a ciutadà o ciutadana. No és tan important l’adquisició de coneixements i d’informació com l’EDUCACIÓ EN VALORS.


COMPROMÍS DEL CENTRE

El programa no pretén omplir forats ni convertir-se en activitats puntuals, sinó formar part de la programació d’aula. Així doncs, us pregam que feu les sol·licituds en funció dels continguts a treballar. Cada activitat necessita una feina prèvia obligatòria amb l’alumnat, que s’ha de complir per fer retre al màxim la sessió.

1.Valorar l’oferta en funció de la programació d’aula. Us recomanam una lectura amb cura per entendre els continguts dels tallers oferits.
2.Formular les peticions en la forma i en els terminis preestablerts des del programa.
3.Respectar la data i l'horari sol·licitats; en cas de canvi, se n’ha d’avisar el/la monitor/a.
4.Preveure, si cal, el temps de desplaçament, a més de la durada del taller.
5.Tenir el material i l’espai físic preparat a l’aula (pactat amb el/la monitor/a prèviament).
6.Realitzar una feina prèvia amb l’alumnat. L’alumnat ha d’estar informat, com a mínim, de l’activitat que realitzaran.
7.El professorat té l’obligació d’estar present en totes les activitats. Es demana una actitud activa i col·laboradora durant totes les sessions per tal de facilitar-ne el desenvolupament.
8.El professorat d’aula està obligat a avaluar totes les activitats realitzades, dins el mes natural d’execució i no al final de curs. Es recomana recollir els comentaris de l’alumnat després de cada sessió.
9.Els/les coordinadors/res del programa del centre avaluaran també el programa al final de curs. Per a açò utilitzau el full corresponent d'avaluació de programa, el trobareu a la web.

COMPROMÍS DE L'ENTITAT

1.Confirmar les demandes als centres, després de rebre'n el resum el mes d'octubre. Contactar amb el/la coordinador/a del programa al centre i avalar totes les sol·licituds. Si escau, contactar amb el professorat que ho ha sol·licitat.
2.Garantir el calendari ofert i, en cas de canvi, avisar el centre, amb un mínim de dos dies d’antelació abans de la data prevista.
3.Abans d’executar el taller, contactar prèviament amb el professorat d'aula, sense excepció, per concretar els detalls de l’activitat.
4.Avaluar l’execució dels tallers, amb el full corresponent i des de la web, al final de curs. S’emplenarà un únic full per curs escolar. Per inserir-lo acudiu a la web del programa.

COMPROMÍS DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ

1.Valorar, organitzar, publicar, finançar i presentar l’oferta educativa als centres.
2.Recollir les demandes i canalitzar-les cap a les entitats.
3.Facilitar els mitjans que corresponguin a l’Ajuntament.
4.Fer el seguiment del programa i avaluar-lo globalment.