Menu

. Feim paper!

Sessions:
Lloc: Taller de Gravat. Centre Municipal d’Art. C/ Seminari, 5
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Responsable/s
Xec Coll  
Descripció
Fabricació de paper reciclat. Un taller per aprendre tot sobre el paper. De què està fet i com es fa. Taller pràctic.
Objectius
Transmetre coneixements i habilitats sobre la fabricació del paper.
Entendre el reciclatge com una activitat divertida i enriquidora.
Apreciar les feines manuals i els productes artesans. Valorar el treball propi i el dels companys en una activitat cooperativa.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
El coneixement de quin és l’origen d'un material tan familiar com el paper. Educació mediambiental. Prendre consciència dels residus que generam. El reciclatge. Educació en el consum. Valoració dels materials i les possibilitats que ens ofereixen. És millor fer-ho que comprar-ho
Actituds:
La col·laboració necessària en una tasca en grup.
Expressió pròpia mitjançant una activitat plàstica. Una visió activa i creativa davant les possibilitats que ofereix l’activitat. Valoració dels processos manuals i artesans. L'obtenció d’un bon resultat fent bé tots els processos.
Metodologia
Abans:
Es pot introduir el tema del reciclatge, i amb aquest els processos que comporta el consum de materials tan quotidians com el paper. Explicar la història del paper.
Durant:
S’acudirà al taller a fer l’activitat.
Després:
Un cop fet el paper, és interessant animar el grup a suggerir què es fa amb aquest. Hi ha tantes possibilitats! També es pot fer individualment. Imprimir, pintar, enquadernar...
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Maquinària 
Recursos fungibles (fibres, pigments, cola, additius )  
Materials ornamentals que es vulguin inserir al paper  
Observacions
Atesa la capacitat del taller, no s’han de cobrir diferents tallers, sinó que s’han de programar consecutius. És necessària una sessió prèvia amb el professorat dels grups interessats a participar en l’activitat, sobretot si es volen aprofitar les sessions. D’aquesta manera entendrien què faran, es podrien calcular millor les sessions necessàries, i el seu treball previ a l’aula estaria més ben orientat per fer una activitat ben rodona. En cas de voler inserir elements vegetals al paper, s’han de fer proves, ja que no tots responen igual. De la mateixa manera, en dues hores es poden fer la idea de com poden fer ells mateixos l’activitat al seu centre amb pocs recursos. Açò és molt interessant perquè l’activitat es pot instal·lar al centre i estendre's tant com es vulgui. Per altra banda, disposam de material sobre la història i fabricació del paper, així que els en podríem lliurar per a suport a les sessions prèvies.