Menu

. Món cooperatiu

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Càritas  
Descripció
Realitzarem diferents dinàmiques que ens ajudaran a tractar els valors de la generositat, responsabilitat, cooperació i solidaritat. La dinàmica del taller estimularà el diàleg i la reflexió sobre alguns valors bàsics de la convivència en benefici d'una vida més solidària i responsable. L'activitat tindrà una durada aproximada de 60 minuts.
Objectius
-Fomentar la col·laboració. -Descobrir, mitjançant experiències personals, el desenvolupament d'actituds de cooperació, generositat, responsabilitat i servei. -Abandonar la vessant més individualista i egoista de la persona, en favor de la cooperació i l'ajuda mútua.- Arribar a un compromís personal per transformar i millorar la nostra societat.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Cooperació. - Participar dins la societat.- Voluntariat, un compromís responsable envers la nostra societat. Que és Càritas? -Experiències de voluntariat -Què puc fer per transformar la meva societat.
Actituds:
Compromis i responsabilitat
Metodologia
Abans:
Es contactarà previament amb el professor per intercanviar informació sobre els interessos i les expectatives de l'alumnat i del professorat, les carectarístiques del grup, la revisió dels continguts i la proposta d'altres aspectes en els quals es voldria aprofundir.
Durant:
El taller es desenvoluparà mitjançant un powerpoint, on hi haurà una part teòrica explicant el perquè de participar en la societat, que és el voluntariat i què és Càritas. I una part d'experiències de voluntariat, testimonis on s'explica com persones han pres un compromós ferm i responsable amb la societat.
Després:
Depenent de l'interès del professorat i l'alumnat, després del taller hi pot haver una activitat fora de l'aula que consistiria a fer una visita a un projecte de Càritas on hi treballa voluntariat, per tal que coneguin i experimentin una realitat transformadora.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 ordinador
 projector
power point 
 pantalla
Observacions
Entitat: Càritas Diocesana de Menorca Responsable del taller: Majo Casasnovas, coordinadora de voluntariat. majocasasnovas@caritasmenorca.org