Menu

. Habilitats per a la vida: sent, pensa i actua

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Projecte Home  
Descripció
Partint de la importància d'entendre l'educació, no només com a transmissió de dades i tècniques, sinó també com l'aprenentatge de valors i actituds per fer front a la vida, presentam uns tallers on s'ensenyen habilitats preventives fàcilment incorporables en l'educació general d'una persona. Es tracta d'una sèrie de tallers que incideixen en tres àmbits formatius fonamentals per al desenvolupament integral de les persones: l'àmbit intel·lectual, l'àmbit social i l'àmbit afectiu.
Objectius
Desenvolupar hàbits saludables bàsics per al benestar físic i emocional de les persones. Prendre consciència de la interrelació existent entre sentiments, pensaments i comportaments, amb la finalitat de donar una resposta al més adequada possible a cada esdeveniment que es presenta a la vida. Potenciar tota una sèrie d'habilitats que incideixen en el desenvolupament saludable i efectiu de les persones i que actuen com a factors de protecció davant conductes problemàtiques o de risc. Donar a conèixer i minimitzar les conductes o accions que poden esdevenir comportaments arriscats i poden interferir en el desenvolupament saludable de la persona.Continguts
Conceptes:

Procediments:
Conceptes a treballar: El taller està dividit en 3 sessions: - "Habilitats intel·lectuals per a una vida sana": autocontrol, presa de decisions, actituds positives quant a la salut i al consum de drogues. -"Habilitats socials per a una vida sana": habilitats d'interacció grupal (comunicació), habilitats d'oposició (pressió de grup, dir no), habilitats d'afirmació (assertivitat). -"Habilitats afectives per a una vida sana": autoestima, empatia, autoexpressió emocional.
Actituds:
Salut - Responsabilitat personal - Llibertat - Autonomia - Respecte pels altres - Tolerància - Solidaritat - Empatia - Cooperació - Esforç - Participació
Metodologia
Abans:
Els tallers són impartits als centres educatius interessats (aules o sales habilitades específicament) per part dels tècnics de Projecte Home, amb la col·laboració del professor/tutor del curs. L'aplicació és dinàmica, i fomenta la participació dels alumnes i la reflexió, en l'àmbit individual o de grup, amb el suport dels coneixements impartits amb l'ús de mitjans audiovisuals diversos (vídeos, cançons, etc.), dinàmiques de grup, debats, etc.Durant:
Durant la realització del taller/programa les sessions comencen amb una activitat de benvinguda per preparar el grup en la motivació i participació. A continuació, s'explica en què es basarà la sessió i es van intercalant les diferents activitats grupals amb les aportacions teòriques del tècnic i les reflexions individuals dels alumnes.
Després:
Proposta d'activitats posteriors a l'aula. El professor/tutor de l'aula que ha participat en el taller ha de recollir dels alumnes els aspectes que s'hi han treballat i n'han de fer una reflexió posterior, mirant d'aplicar-ho tant a la convivència en el centre educatiu com en l'àmbit particular de cada alumne en el seu entorn familiar i social.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador portàtil
 Canó projector
 Reproductor de CD de música
Material pedagògic per als assistents 
Observacions
Els horaris i les dates de realització es poden pactar amb els centres educatius.