Menu

. Emocions dins jo i també en veu alta

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Patricia López-Sors  
Descripció
Taller d'experimentació amb el món emocional, on es facilita la consciència corporal des d'on es van despertant les diferents emocions a través d'exercicis guiats de plàstica, dramatització, música i expressió corporal. Per experimentar-les i compartir-les.
Objectius
Prendre més consciència dels propis sentiments i escoltar els dels altres. - Oferir un espai des del qual es faciliti l'expressió i la comprensió d'emocions. - Millorar les habilitats relacionals dels fillets, i facilitar maneres adequades de maneig de les emocions. - Conèixer i acceptar totes les emocions; no n'hi ha de bones ni de dolentes, totes formen part de nosaltres i de la natura.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Emocions bones vs emocions dolentes. Com és que duen etiqueta? - Experimentar el lloc en el cos on es manifesten els símptomes quan s'experimenta una emoció. - Diferents maneres d'expressar emocions: la resolució pacífica dels conflictes, l'art com a vehicle expressiu, l'escolta activa.
Actituds:
Autoconeixement
Empatia
Metodologia
Abans:
Presentació i introducció del taller al professor, amb lliurament de dossier (via correu electrònic). Fer-l'en partícip i col·laborador. Preparació de l'aula, prèvia a les sessions.
Durant:
Ronda (torn de fillets i adults) de saluts i presentació. - Breu explicació de la dinàmica de la sessió. - Proposta d'exercicis de participació grupal (dibuix i fantasia, música i moviment corporal, dramatització, relaxació, etc), oberta a l'experiència espontània - Ronda d'intercanvi d'experiències sobre el que ha passat en la sessió.
Després:
Recollida d'opinions dels alumnes pel professor, sobre el taller. - Pràctica d'algun dels exercicis que hagin estat de més utilitat, amb l'ajuda d'una guia lliurada. - Interès explícit per part del professor sobre l'estat anímic (emocional) de l'alumnat com del propi.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
retoladors i guix  
paper d'embalar o continu 
equip de música 
altres 
Observacions
Es necessita espai ampli i còmode per poder moure'ns amb llibertat. La sala de psicomotricitat és perfecta. Però si no fos possible, ens podríem adaptar coordinant-nos amb el mestre.