Menu

. Sembrant valors

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Responsable/s
Hijos de Rana  
Descripció
Mitjançant el joc de loteria, es desenvoluparan, fomentaran i reforçaran 24 valors humans. Cada nen ha d'explicar amb exemples cada valor aplicat durant el joc. A mesura que cada un ompli el seu cartró, ha d'escollir un valor i explicar com l'aplicarà a la vida.
Objectius
Fomentar valors humans.
Es tracta que els nens i les nenes integrin els models bàsics per a la convivència i adquireixin una visió de transcendència per un futur més humanitzat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
24 valors humans amb exemples i la manera d'aplicar-los en el dia a dia.

Actituds:
Valors humans
Treball en grup
Metodologia
Abans:
Divisió del grup classe en grups de 4.
Durant:

Es desenvolupa el joc on s'expliquen els valors i es donen exemples. Al final es fan conclusions i s'escullen 4 valors, els que es consideren més importants. Durant un mes s'aplicarà cada setmana un valor diferent.

Després:
Posteriorment, els tutors podran seguir reforçant els valors obtinguts en el joc i desenvolupar tallers amb diferents grups de fillets i filletes.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
cadires 
taules 
jocs 
estímuls 
Observacions
El taller es realitzarà dins l'aula amb taules i cadires per tal de poder fer grups de quatre. Preferentment es treballa amb grups de 16.