Menu

. Taller de cànnabis

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Responsable/s
Projecte Home  
Descripció
Es tracta d'un taller teòric i pràctic sobre el cànnabis, els seus efectes i les idees errònies sobre aquesta substància.
Objectius
L'objectiu general del taller és donar informació veraç i completa sobre el cànnabis (efectes, procés d'habituació). Objectius específics: evitar riscos derivats del consum, augmentar la percepció de risc sobre el cànnabis, i presentar i discutir els mites més freqüents entorn d'aquesta substància.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Informació sobre el cànnabis i els seus efectes. - Mites entorn del cànnabis. - Influència de la publicitat procànnabis.

Actituds:
- Pensament crític - Responsabilitat - Presa de decisions - Cooperació
Metodologia
Abans:
El taller es desenvolupa en una sessió concertada entre els tècnics de Projecte Home i l'entitat demandant del taller. Es realitza dins l'aula, la dinàmica és grupal, combinant continguts teòrics amb activitats pràctiques i fomentant la participació i discussió dels assistents.

Durant:
Primeres idees relacionades amb el cànnabis per part de l'alumnat. Exposició teòrica de la informació sobre el cànnabis i els efectes, amb un suport audiovisual. Qüestionari de mites (preguntes vertader o fals) a treballar en petit grup. Discussió en gran grup. Conclusions finals.

Després:
Fer un repàs en gran grup dels continguts abordats al taller en relació als mites i a la publicitat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fotocòpies alumnes 
 portàtil, canó de projecció
Observacions