Menu

. Taller d'alcohol

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Projecte Home  
Descripció
Es tracta d'un taller en què s'informa sobre l'alcohol, i els seus efectes i conseqüències, així com les idees errònies que poden existir entorn d'aquesta substància.
Objectius
L'objectiu general del taller és informar sobre els riscos i les conseqüències del consum abusiu d'alcohol i, per altra banda, augmentar la percepció de risc dels joves davant aquesta sustància.
Objectius específics:
- Analitzar la situació actual de consum d'alcohol en els joves.
- Sondejar indirectament possibles grups de risc.
- Fomentar una anàlisi crítica de la publicitat entorn de l'alcohol.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Informació sobre l'alcohol (efectes; tipus de consum; riscos a curt, mitjà i llarg terminis).
- Mites sobre l'alcohol.
- Cultura de l'alcohol: influència de la publicitat.
- Alternatives saludables a l'alcohol.

Actituds:
-Pensament crític.
-Responsabilitat.
-Presa de decisions.
-Cooperació.
Metodologia
Abans:
El taller es desenvolupa en una sessió concertada entre els tècnics de Projecte Home i l'entitat demandant del taller. Es realitza dins l'aula, la dinàmica és grupal, combinant continguts teòrics amb activitats pràctiques, i fomentant la participació i discussió dels assistents.

Durant:
- Inici amb un debat sobre què és una droga: què passa amb l'alcohol?
- Idees prèvies per part de l'alumnat recollides en gran grup.
- Exposició de la informació sobre l'alcohol per part del tècnic, acompanyat de material audiovisual.
- Treball en petit grup sobre els mites. Debat en gran grup.
- Analisi de la publicitat, en gran grup.
- Alternatives saludables: "Brainstorming" en petit grup. Presentació del projecte en gran grup.

Després:
Incidir en la influència de la publicitat i fomentar el sentit crític, amb una recerca de publicitat indirecta d'alcohol.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fotocòpies alumnes 
 Portàtil, canó de projecció
Observacions