Menu

. La interculturalitat davant la càmera

Sessions:
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Pla Municipal Intercultural  
Descripció
Mitjançant la seva vivència personal i càmera en mà, es proposa que els al·lots facin un viatge a través de les diferents cultures que conviuen a les nostres escoles.
Objectius
Mitjançant la igualtat, aprendre a valorar la diferència de persones i cultures.
Analitzar prejudicis i esteriotips.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Interculturalitat.
La improvització.
La creativitat.
Desafiar la por.

Actituds:
Respecte entre cultures.
Curiositat.
Treball en equip
Empatia
Assertivitat.
Metodologia
Abans:
Haver distribuït els grups i presentat el guió- entrevista de treball.
Durant:
Repartits en grups i seguint el guió de treball, es realitzaran petits curtmentratges que versaran sobre la cultura pròpia i la cultura acollidora.
Després:
Veure el resultat de la interpretació amb vídeo i treballar-ne els esteriotips.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
guió de feina 
càmera 
vídeo 
Observacions